Admissions

Admission in Navodaya Vidyalaya are made at level of Class VI through a test conducted by CBSE on all India basis. Till 1998, the Jawahar  Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST) was conducted by the National Council Of  Educational Research and Training (NCERT). The medium of the test is in 20 Indian languages and is largely non-verbal and objective in nature and is so designed that talented children from rural areas are able to compete without suffering a disadvantage. All the children who have studied in and passed from Class V from any recognized school  of that district and are between 9 to 13 years of age are eligible to appear.

 Procedure For Admission

Admissions to Jawahar Navodaya Vidyalayas take place on the basis of a selection test designed and conducted by the CBSE. The test , called the Jawahar Navodaya Vidyalayas Selection Test (JNVST) is of nonverbal nature, class neutral and so designed as to ensure that talented children from the rural areas are able to compete without facing any disadvantages. Because of the poor communication facilities in rural areas special care is taken .to ensure that children from far flung rural areas get admission forms free of cost without any problem. Sufficient publicity is done through Doordarshan, All India Radio, local newspapers, pamphlets, visits of Principals and teachers of Navodaya Vidyalayas to the local schools of the district. As a result rural areas are becoming aware of the Navodaya Vidyalaya Scheme. 

Eligibility Conditions

To appear at the Selection Test, a candidate has to fulfill the following eligibility conditions:

The. above conditions are applicable to all the candidates irrespective to their caste or gender.

Reservation

At least 75% of the seats in a district are filled by candidates selected from rural areas and remaining seats are filled from the urban areas of the district. A candidate who has studied in a school located in an urban area, even for a part of session in any of the classes III, IV, and V or passes any one or more of these classes from such a school as above is considered as an urban candidate. Urban areas are those which are so defined in the 1991 census or in subsequent  Government notification. All other areas are considered rural.

Reservation of seats in favour of children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is provided in proportion to their population in the concerned district provided that no district, such reservation will be less than the national average (15%   for SC and 7.5% for ST ) but subject to maximum of 50% for both the categories ( SC & ST ) taken together. These reservations are interchangeable and over and above the candidates selected under open merit.

   Efforts are made to ensure that one-third of the total seats are filled up by girls.   

DETAILS OF JNVST 2016

FORMAT - A

Name of the Block Number of Candidates DATA INCLUDING DISABLED CANDIDATES  
URBAN CATEGORY RURAL CATEGORY TOTAL         (1 TO 16)
GEN OBC SC ST GEN OBC SC ST GEN OBC SC ST GEN OBC SC ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
Bantwal Registered 0 2 0 0 1 1 0 0 11 33 2 6 13 46 6 10 131
Appeared 0 1 0 0 1 1 0 0 11 31 2 6 13 41 6 10 123
Belthangady Registered 0 1 0 2 0 9 2 1 6 27 3 1 4 22 4 1 83
Appeared 0 1 0 2 0 9 2 1 5 24 3 1 2 22 4 1 77
Mangalore Registered 18 29 4 4 10 19 4 1 13 20 0 2 5 21 6 3 159
Appeared 18 26 4 3 10 18 4 1 12 16 0 2 5 20 6 3 148
Puttur Registered 12 27 4 0 10 26 1 5 13 98 8 8 10 103 11 11 347
Appeared 12 24 4 0 9 25 1 5 12 88 7 8 10 99 11 11 326
Sullia Registered 12 48 6 3 16 46 6 0 6 75 3 7 6 94 7 10 345
Appeared 9 49 6 2 16 45 6 0 6 72 2 7 6 91 7 10 334
TOTAL Registered 42 107 14 9 37 101 13 7 49 253 16 24 38 286 34 35 1065
TOTAL Appeared 39 101 14 7 36 98 13 7 46 231 14 24 36 273 34 35 1008

FORMAT - B

Number of Candidates DATA INCLUDING DISABLED CANDIDATES    
URBAN CATEGORY RURAL CATEGORY Disabled Candidates TOTAL         (1 TO 16)
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Registered 42 107 14 9 37 101 13 7 49 253 16 24 38 286 34 35 3 1068
Appeared 39 101 14 7 36 98 13 7 46 231 14 24 36 273 34 35 3 1011

 

Category Number of Disabled Candidates          DATA OF DISABLED CANDIDATES ONLY
URBAN CATEGORY RURAL CATEGORY TOTAL                               (1 TO 16)
A        B C D E F G H I J K L M N O P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Physically Handicapped Registered 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Appeared 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Visually Handicapped Registered 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Appeared 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Hearing Impaired Registered 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appeared 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Admission to class IX through lateral entry - 2016

NUMBER OF CANDIDATES  RURAL URBAN Total of both Rural & Urban
Gen  OBC SC ST Total Boy Girl Total Gen  OBC SC ST Total Boy Girl Total Gen  OBC SC ST Total Boy Girl Total
REGISTERED 9 22 2 1 34 16 18 34 5 15 3 0 23 10 13 23 14 37 5 1 57 26 31 57
APPEARED 7 18 2 1 28 13 15 28 3 13 3 0 19 9 10 19 10 31 5 1 47 22 25 47
SELECTED 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0 3 1 2 3
Number of Candidates DATA INCLUDING DISABLED CANDIDATES    
URBAN CATEGORY RURAL CATEGORY    Disabled Candidates TOTAL         (1 TO 16)
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Registered 42 107 14 9 37 101 13 7 49 253 16 24 38 286 34 35 3 1068
Appeared 39 101 14 7 36 98 13 7 46 231 14 24 36 273 34 35 3 1011
Admitted 4 6 4 0 1 5 0 1 4 17 4 3 4 18 4 4 0 79

 

¥ÀæPÀluÉ

dªÁºÀgÀ £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ «zÁå®0iÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÉñÁwUÁV Cfð

DºÁé£À

dªÁºÀgÀ £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ «zÁå®AiÀÄzÀ 2016-17 Éà ¸Á°£À 6£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉëUÁV Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀ 31.10.2015

ªÀÄÄr¦£À dªÁºÀgÀ z0i z0iz 2017-18 Éà ¸Á°UÉ DgÀ£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀæªÉñÁwUÉ, D0iÉÄÌ ¥ÀjÃPÉëUÁV CºÀð «zÁåyðUÀ½AzÀ Cfð CºÁ餹zÉ.  Cfð ¸À°è¸À®Ä Cfð £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀuÁ PÉʦrUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÁV ªÀÄÄr¦£À dªÁºÀgÀ £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ «zÁå®0iÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À r.r.¦.L PÀbÉÃj, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÀÄÆqÀ©¢gÉ, §AmÁé¼À, ¨É¼ÀÛAUÀr, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀåzÀ°ègÀĪÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj0iÀĪÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀÆPÀÛ «ªÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÀwðªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä Pƣ0i AP:31.10.2016 DVgÀÄvÀÛzÉ. ÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, dªÁºÀgÀ £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ «zÁå®0iÀÄ, ªÀÄÄr¥ÀÅ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¥ÀæPÀluÉ0iÀÄ°è PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ(¥sÉÇÃ£ï £ÀA. 08255-261300)

PUBLIC NOTICE

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA. MUDIPU, BANTWAL TALUK, D.K.DISTRICT

Prospectus-cum-Applications for JNVST – 2017 are available with The Principal, JNV, Mudipu, D.K. District, DDPI, Mangalore and Block Education Officers of the concerned blocks on free of cost for selection of students for the Academic Year 2017-18 for class VIth.  Students studying in class V during the Academic Year 2016-17 in recognized schools are eligible to apply.  Date of Examination 8th  January 2017(Saturday) at 11.30 a.m. Last date for submission of applications in BEOs office is  31.10.2016.